Wettelijke info

wettelijke_info_generix

Identiteit van de uitgever

De website generixgroup.com, bereikbaar via het URL-adres "www.generixgroup.com" (hierna de Website genoemd), wordt uitgegeven door GENERIX GROUP (hierna de Uitgever genoemd), een naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht, met een kapitaal van 11.083.884,50 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ARTEPARC - Bât. A - 2 rue des peupliers 59810 LESQUIN - Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Rijsel onder nummer 377 619 150, vertegenwoordigd door de heer Jean Charles DECONNINCK in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur.

SIRET 377 619 150 00115
EU BTW nummer FR 88377619150
RCS Rijsel B 377 619 150
E-mail: contact@generixgroup.com
De Publicatiedirecteur van de website is de Voorzitter van GENERIX GROUP.

 

Webproductie & Hosting

Webagentschap

De Netscouade
8 passage Brulon
75012 Parijs
Frankrijk
Telefoon: + 33 (0)1 44 72 36 66
E-mail: contact@lanetscouade.com
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder (SASU) met een kapitaal van €100.000,00
RCS van Parijs - Siret: 499 387 405

Hosting

Platform.sh SAS
131, Boulevard de Sébastopol,
75002 Parijs
Frankrijk
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
SIRET: 521 496 059 00036

 

Waarschuwingen

Alle informatie die op deze website wordt verstrekt, dient uitsluitend ter informatie. Bijgevolg kan deze informatie in geen geval worden beschouwd als een contractueel aanbod van diensten of producten en kan zij niet in de plaats treden van de raadpleging van een vertegenwoordiger van Generix Group. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ondanks alle zorg die besteed is aan de creatie van deze website en de regelmatige bijwerking ervan, kunnen er fouten/onvolkomenheden geslopen zijn in de gepresenteerde informatie en/of documenten. Gebruikers van de website dienen daarom de nodige controles uit te voeren.

Sommige op de website toegankelijke informatie of documenten zijn beschikbaar in het Frans en in andere talen. De aandacht van de gebruikers van de website wordt gevestigd op het feit dat in geval van een discrepantie tussen de verschillende versies, de Franse versie geldt.

Elke bezoeker van de Generix Group website wordt geacht de toepassing van het Franse recht te aanvaarden.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. In het algemeen wijst GENERIX GROUP alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan bij het raadplegen van deze website.

In de geest van het Internet worden de voorgestelde links naar andere websites enkel ter informatie meegedeeld en vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van GENERIX GROUP, noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft de toegangsvoorwaarden. Omgekeerd is het plaatsen van links naar een of meer pagina's van deze website toegestaan op voorwaarde dat deze pagina's in een volledige pagina onder de URL https://www.generixgroup.com verschijnen.

Wij kunnen de vertrouwelijkheid van berichten die u ons via een open telecommunicatienetwerk toezendt, niet garanderen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Deze website is geregistreerd bij de CNIL onder nummer 792366.
Bezorgd over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, respecteert de Uitgever, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de Website en houdt zich aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, in zijn huidige versie, evenals aan de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

De persoonsgegevens die via e-mail of formulieren (spelletjes, wedstrijden, enz.) worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd om door GENERIX GROUP te worden gebruikt; zij zullen enkel extern worden meegedeeld met het oog op het beheer of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De Uitgever neemt daarom alle passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij kunnen echter niet instaan voor de vertrouwelijkheid van berichten die u ons via een open telecommunicatienetwerk toezendt.

De uitgever informeert u dat u recht heeft om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren.

U hebt ook het recht om, om gerechtvaardigde redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Elk verzoek tot uitoefening van het recht van toegang, correctie of verzet moet schriftelijk worden gedaan, worden ondertekend door de verzoeker, het adres bevatten waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, vergezeld gaan van een identiteitsbewijs, en worden gericht aan:

•    per e-mail aan dpo@generixgroup.com
•    per post door te schrijven naar het volgende adres

GENERIX GROUP
ARTEPARC - Bât. A
2 rue des peupliers
59810 LESQUIN
Telefoon: +33 (0)3 20 41 48 00
Fax: +33 (0)3 2041 48 09

SIRET 377 619 150 00115
RCS Rijsel B 377 619 150
EU BTW nummer FR 88377619150

GENERIX GROUP stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verschaffen.

Voor informatie over het gegevensbeschermingsbeleid, klik hier

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website van de Generix Group is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de geldende wetgeving.

Alle elementen die deel uitmaken van de website, zoals bijvoorbeeld de naam, logo's, tekeningen, foto's, animaties, downloadbare documenten en elk ander document zijn de exclusieve eigendom van GENERIX NV.

Daartoe zijn elke weergave, reproductie, wijziging, elk commercieel gebruik, alsmede elke overbrenging naar een andere website en/of ongeacht de drager, verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicatiedirecteur, op straffe van schending van het auteursrecht en/of het tekeningen- en/of modellenrecht en/of het merkenrecht, waarop een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro staat.

Alleen gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.