Generix voor het zesde opeenvolgende jaar genoemd in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor Warehouse Management Systems (WMS). Bekijk het persbericht

PRIVACY POLICY VOOR KANDIDATEN

 1. Inleiding

  Generix group SAS en haar dochterondernemingen (hierna “GENERIX” of “wij”) zetten zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens in hun rol als gegevensbeheerder.
  Het doel van dit “kandidaat”-beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is u transparante informatie te verstrekken over het beheer van uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie (hierna “persoonsgegevens” of “PDI” genoemd) door GENERIX.Wij zorgen ervoor dat de informatie die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via verschillende kanalen (in het bijzonder onze website, aangesloten wervingsplatformen van partners, recruitment bureaus, websites waarop uw cv of een profiel beschikbaar is, onze correspondentie, gesprekken of interviews met onze medewerkers) alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden aangegeven.
  Dit beleid is in overeenstemming met de regelgeving, in het bijzonder:

  • Europese wetgeving inzake de bescherming van FAD’s, en in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016;
  • Québec, met betrekking tot de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens in de privésector, zoals gewijzigd bij de wet tot modernisering van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, bekend als Bill 25;
  • En alle andere regelgeving die van toepassing kan zijn, zoals bijvoorbeeld de Portugese nationale wet nr. 58/2019, van 8 augustus 2019 over de bescherming van persoonsgegevens (hierna samen de “Toepasselijke regelgeving”).
 2. Voor wie geldt dit “kandidaat” privacy policy?

  Dit beleid is gericht op mensen die solliciteren voor een of meer vacatures die GENERIX aanbiedt, hetzij direct op onze website, of op beurzen, forums, per post, per e-mail, of indirect via recruitment bureaus, werknemers (in het kader van coöptatie), vacaturesites of sociale netwerken (zoals LinkedIn, Welcome to the jungle, enz.) of andere nuttige middelen om kandidaten te vinden.
  In het geval dat we een referentie moeten nemen, zal dit gebeuren binnen het geldende regelgevende kader (voorafgaande toestemming van de kandidaat). Bijgevolg is dit beleid ook van toepassing op de referenten van de kandidaten van wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld tijdens het verificatieproces.
  Tenzij anders vermeld, verwijzen we naar de groepen mensen waarnaar hierboven wordt verwezen als “u”.

 3. Wat zijn de principes en verplichtingen van GENERIX met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?

  GENERIX verbindt zich ertoe de volgende basisprincipes te respecteren:

  • Uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet of voor specifieke doeleinden die met u worden gedeeld en/of waarvoor u afzonderlijk toestemming hebt gegeven.
  • Naleving van het principe van minimalisatie, d.w.z. we verzamelen en bewaren alleen de DCP die we nodig hebben.
  • Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verzameld, worden passende maatregelen genomen om deze zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden.
  • Als algemene regel geldt dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden van de verwerking of gedurende de periode die wettelijk verplicht is.
  • Uw persoonlijke gegevens wordt niet gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt op een andere manier dan beschreven in deze Privacy Policy.
 4. Welke beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen heeft GENERIX genomen?

  Wij nemen alle passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, in het bijzonder met het oog op de bescherming ervan tegen openbaarmaking, verlies, toevallige vernietiging, wijziging, niet-beschikbaarheid of ongeoorloofde toegang. We implementeren bijvoorbeeld de maatregelen die worden aanbevolen door de meest veeleisende beveiligingsstandaarden. We zorgen ervoor dat de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt is tot GENERIX-medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Houd er echter rekening mee dat wanneer u ons informatie via internet stuurt, de beveiliging nooit 100% kan worden gegarandeerd.
  Veiligheid is essentieel voor ons bedrijf. Wanneer we een beroep doen op onderaannemers of dienstverleners, kiezen we deze op basis van de kwaliteits- en veiligheidscriteria die ze kunnen bieden.
  Daarom leggen we onze onderaannemers en dienstverleners veiligheidsregels op die overeenkomen met onze eigen eisen.

 5. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

  1. Automatisch, met behulp van cookies
   Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt GENERIX automatisch gegevens met behulp van cookies. In dit verband verwijzen wij u naar onze “privacy policy voor de site”, dat rechtstreeks toegankelijk is op de GENERIX-website.
  2. Rechtstreeks van u en gegenereerd door GENERIX
   Wanneer u solliciteert naar een baan bij GENERIX of een GENERIX-entiteit, vanaf het aanmaken van uw kandidaatprofiel en het wervingsproces tot de uiteindelijke aanwerving, verzamelen wij persoonsgegevens over u.
  3. Via een derde partij
   Persoonsgegevens kunnen ook aan ons worden doorgegeven door derden, zoals recruitment bureaus, werknemers van Generix Group (in het kader van coöptatie), job boards of professionele sociale netwerken (LinkedIn, enz.). In deze laatste twee gevallen wordt gespecificeerd dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden (met wie u een onafhankelijke relatie heeft), waarbij Generix Group in deze context optreedt als ontvanger.
 6. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

  1. Als onderdeel van het onderzoek van je aanvraag:
   Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verwerken, waaronder:

   • Identificatiegegevens (bijv. achternaam, voornaam, contactgegevens, enz.);
   • Persoonlijke curriculumgegevens (bijvoorbeeld de persoonlijke informatie in uw Curriculum Vitae (CV));
   • Gegevens met betrekking tot uw beroepsleven en in het bijzonder de informatie in uw CV (bijv. opleiding, diploma’s, loopbaantraject, vaardigheden en kwalificaties, enz;)
   • Declaratieve gegevens (bijv. informatie gegeven in vragen voorafgaand aan het verzenden van uw sollicitatie, wervingsgesprekken door u of bronnen van derden indien relevant voor de verwerking van uw sollicitatie);
   • Informatie uit uw antwoorden op de verschillende tools die in het wervingsproces worden gebruikt (bijv. persoonlijkheidstests);
   • Gegevens van innovatieve oplossingen (bijv. video-interviews voor voorselectie van kandidaten);
   • Gegevens met betrekking tot uw profiel wanneer u uw persoonlijke ruimte gebruikt (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord);
   • Gegevens van videobewakingsapparatuur en opnameapparatuur voor elektronische communicatie in overeenstemming met de relevante toepasselijke regels (bijv. bewakingscamera’s op ons terrein in het geval van een fysiek interview);

   GENERIX kan in bepaalde situaties ook aanvullende informatie vragen en verwerken als dit nodig is om de compatibiliteit met de specifieke functie te beoordelen. Als een functie bijvoorbeeld vereist dat u rijdt, kan u worden gevraagd of u al dan niet over een rijbewijs beschikt. Houd er rekening mee dat lokale wetgeving GENERIX kan verplichten om aanvullende informatie van u te vragen. Wij geven in de functieomschrijving aan wanneer deze gegevens nodig zijn om uw sollicitatie te beoordelen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

   GENERIX informeert u er tevens over dat gevoelige gegevens, afhankelijk van het land waarin u verblijft en de toepasselijke wetgeving, gegevens kunnen omvatten die uw raciale of etnische afkomst onthullen, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen en door de overheid uitgegeven identificatienummers (paspoortnummer, identificatienummer, enz.). In principe verwerkt GENERIX geen gevoelige gegevens over u, tenzij de aard van de functie de verwerking van dergelijke gegevens vereist en alleen wanneer dit is toegestaan door de toepasselijke regelgeving. Het kan bijvoorbeeld relevant zijn om informatie over een handicap te delen om de werkplek aan te passen. GENERIX kan ook uw gevoelige persoonsgegevens verwerken indien de lokale wetgeving dit vereist. Als dit het geval is, zullen wij u hierover vooraf informeren.
   Afhankelijk van de locatie van de functie waarnaar u solliciteert, kunnen wij verplicht zijn deze gegevens te verzamelen op grond van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting die op ons rust, en meer in het bijzonder op grond van een overeenkomst of verbintenis die is aangegaan met regelgevende instanties of die is aangegaan in het kader van een rechtszaak van welke aard dan ook.

  2. Als onderdeel van het wervingsproces als je sollicitatie succesvol is:
   Als uw sollicitatie wordt geselecteerd voor een contract, vragen wij u om de informatie en bewijsstukken die nodig zijn om de verplichte formaliteiten te vervullen. Het verstrekken van deze informatie is een voorwaarde voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor succesvolle kandidaten. Daarnaast is het verstrekken van bepaalde categorieën informatie en bewijsstukken (adres, registratienummer, verblijfsstatus of recht om te werken in het land in kwestie, enz.). Als deze informatie niet wordt verstrekt, kan de arbeidsovereenkomst niet worden gesloten.
   Deze gegevens kunnen de volgende zijn:

   • De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst (bijv. kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw diploma’s, kopie van uw ziektekostenverzekeringskaart, enz;)
   • De informatie die je nodig hebt om je tewerkstelling aan te geven bij openbare en sociale instanties;
   • Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of nalevingsverplichtingen waaraan we onderworpen kunnen zijn.
  3. Als onderdeel van het maken van een CV-database:
   Als GENERIX geïnteresseerd is in uw achtergrond, kan deze met uw toestemming worden toegevoegd aan een CV-bibliotheek:
   GENERIX kan je dan verschillende content sturen, afhankelijk van je profiel:

   • Nieuwe beschikbare posities
   • Inhoud gerelateerd aan het leven bij GENERIX
   • Supply Chain en software-inhoud
   • Uitnodigingen voor evenementen waaraan GENERIX deelneemt.
 7. Hoe beheren we de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens?

  Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons toestuurt nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. De verzending van onjuiste, valse of onvolledige gegevens kan u diskwalificeren voor de functie of leiden tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen u en een GENERIX GROUP-entiteit. Wij nodigen u uit om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens in de loop van onze samenwerking.

 8. Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking door Generix?

  Als u zich in de Europese Unie (EU) bevindt of als Europese regelgeving anderszins op u van toepassing is, worden de verzamelde gegevens verwerkt op basis van:

  • Ons gerechtvaardigd belang: de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om wervingsprocessen te beheren en om de geschiktheid van kandidaten voor een baan te beoordelen en (indien van toepassing) te bevestigen;
  • Contract: de verwerking is noodzakelijk voor het opstellen van uw werkaanbieding en arbeidscontract in het geval u wordt aangenomen;
  • Wettelijke verplichting: verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met uitzondering van contractuele verplichtingen);
  • En in bepaalde specifieke gevallen met uw toestemming.

  In het geval van een niet-succesvolle selectie en om u in staat te stellen te solliciteren voor een andere vacature bij GENERIX of om ons in staat te stellen contact met u op te nemen in het geval er andere vacatures beschikbaar komen die wij geschikt achten voor u, vragen wij u in overeenstemming met de lokale wetgeving om toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens voor een maximale periode die kan variëren in overeenstemming met de lokale wetgeving vanaf de datum van uw sollicitatie of het aanmaken van uw account in overeenstemming met dit beleid. Als u op een later tijdstip bezwaar wilt maken tegen deze bewaring, kunt u uw toestemming intrekken door het proces te volgen dat in dit privacybeleid wordt beschreven.
  Als u zich niet in de EU bevindt, kan de toepasselijke wetgeving van het land waar u woont uw toestemming vereisen voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als dit het geval is, zullen wij u, wanneer u solliciteert voor een vacature bij GENERIX, vragen om toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van uw sollicitatie in overeenstemming met dit beleid.

 9. Wat zijn de doeleinden van de verwerking door GENERIX?

  1. Van onze website
   De verzamelde gegevens worden gebruikt in het kader van onze wervingsactiviteiten en om deze te optimaliseren, met name door informatie rechtstreeks uit uw cv te halen of om u, met uw toestemming, functies binnen de Groep aan te bieden die waarschijnlijk bij u passen.
   Het stelt ons ook in staat om u op de hoogte te houden van vacatures, evenementen, acties of publicaties die interessant voor u kunnen zijn.
  2. Als onderdeel van het onderzoek van uw aanvraag
   De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de doeleinden die verband houden met de verwerking van uw sollicitatie, waaronder:

   • Contact met u opnemen per telefoon of e-mail naast het bekijken van uw CV;
   • Het organiseren van testen en sollicitatiegesprekken als we geïnteresseerd zijn in uw sollicitatie;
   • Job alerts versturen;
   • Innovatieve oplossingen bieden;
   • Contact in het geval van toekomstige vacatures anders dan de specifieke functie waarvoor u contact met ons opnam;
   • Uw verzoeken om informatie beheren;
   • Toezicht op diversiteit en non-discriminatie;
   • Beheren en organiseren van de naleving van GENERIX’s wettelijke, reglementaire, contractuele en nalevingsverplichtingen;
   • Eventuele bezwaren of klachten behandelen.
  3. Als onderdeel van het wervingsproces
   De verzamelde persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk:

   • Wanneer uw arbeidscontract is opgesteld;
   • Uw aankomst voorbereiden;
   • Interne controle ;
   • Voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en naleving en aan de verplichtingen die de Groep is aangegaan.
 10. Hoe beheert GENERIX geautomatiseerde individuele besluitvorming in het kader van preselectievragen?

  In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. Dit betekent dat een beslissing over uw verzoek uitsluitend automatisch kan worden genomen, zonder dat een mens betrokken is bij het besluitvormingsproces in het kader van preselectievragen. Voordat de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd, zal eerst uw toestemming worden verkregen. In dit geval zullen we u in de beschrijving van de vacature duidelijk informeren over ons besluit om geautomatiseerde verwerking te gebruiken, de logica die hierbij betrokken is en het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, met name wanneer deze rechtsgevolgen voor u heeft. Zie het gedeelte “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen” voor meer informatie over dit onderwerp.

 11. Wie ontvangt persoonlijke gegevens?

  We zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
  De ontvangers kunnen zijn:

  1. GENERIX afdelingen of entiteiten
   Alle persoonlijke gegevens die u ons stuurt als onderdeel van een sollicitatie, worden doorgegeven aan de GENERIX GROUP-entiteit die de vacature heeft gepubliceerd.
   Indien nodig kunnen we sommige van uw persoonlijke gegevens meedelen aan de verschillende betrokken afdelingen (rekruteringsadviseurs, HR-managers en -assistenten, enz.) en aan managers of beheerders binnen GENERIX-entiteiten voor organisatorische, operationele, administratieve beheers- of interne controledoeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen, in het bijzonder als onderdeel van het rekruteringsproces of een gesprek met uw potentiële manager.
   Uw persoonsgegevens kunnen buiten uw land van verblijf worden verwerkt, inclusief buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Quebec in het kader van een sollicitatie, bijvoorbeeld wanneer u besluit uw persoonlijke gegevens te delen met recruiters buiten uw land van verblijf. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens onderworpen zijn aan de wetten die van toepassing zijn in het land in kwestie. Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om te solliciteren naar een specifieke functie en in het bijzonder als u besluit uw persoonlijke gegevens te delen met recruiters buiten het land waar u woont, houdt dit bijgevolg een overdracht van uw persoonlijke gegevens in zoals hierin beschreven. In alle gevallen zal GENERIX ervoor zorgen dat een dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking wordt beschermd door adequate waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  2. Derden
   In het kader van onze activiteiten kunnen derden (bijv. onze onderaannemers (met name voor elektronische handtekeningen), onze IT-dienstverleners (met name voor wervingsondersteuning) of onze adviesbureaus (met name voor externe werving)) sommige van uw persoonsgegevens ontvangen of er toegang toe hebben.
   In een dergelijk geval zorgen we ervoor dat de overdrachten of uitwisselingen noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd binnen de grenzen van de doeleinden die worden beschreven in de sectie ” Wat zijn de doeleinden van de verwerking uitgevoerd door GENERIX”, waarbij alle passende garanties voor gegevensbescherming worden geboden.
   Bij wijze van uitzondering kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, worden doorgegeven aan derden in Frankrijk of in het buitenland om een wettelijk recht vast te stellen, te waarborgen of te verdedigen, in het kader van een administratief of strafrechtelijk onderzoek door een of meer regelgevende instanties, om de naleving van de tegenover hen aangegane verbintenissen te garanderen of in het kader van een gerechtelijke procedure van welke aard dan ook.
   Sommige van uw persoonsgegevens kunnen dus niet alleen worden doorgegeven aan toezichthouders of gerechtelijke autoriteiten, maar ook aan de adviseurs van GENERIX GROUP en aan die van de andere partijen in de procedure, alsook aan deze partijen zelf. In een dergelijk geval zorgt GENERIX GROUP ervoor dat de overgedragen of uitgewisselde gegevens relevant en noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.
 12. In welke gevallen worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan of geraadpleegd buiten de Europese Unie en buiten Quebec?

  Gezien de internationale organisatie en activiteiten van onze Groep kunnen persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden overgedragen aan entiteiten van de Groep, dienstverleners, onderaannemers of partners in een land binnen of buiten de Europese Unie.
  Deze kunnen rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, om u functies binnen onze Groep aan te bieden die overeenkomen met uw profiel.
  In het geval van een overdracht naar een land buiten de EU en buiten Quebec, zijn er regels opgesteld om de bescherming en beveiliging van deze gegevens te garanderen. In het bijzonder om dit type overdracht te beveiligen, hebben we geschikte wettelijke beschermingstools ingesteld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 13. Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

  1. Indirecte” toepassing
   Als u niet rechtstreeks hebt gesolliciteerd (uw sollicitatie kwam bijvoorbeeld voort uit een aanbevelingsproces of werd geïntroduceerd door een derde partij), heb je dertig (30) dagen de tijd om ons privacybeleid te accepteren. Als u het binnen deze periode niet goedkeurt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Als u wel akkoord gaat, worden uw persoonljke gegevens behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid voor “Kandidaten” en meer specifiek als een “Directe sollicitatie”.
  2. Directe toepassing
   Als u rechtstreeks bij ons hebt gesolliciteerd, bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen in onze systemen voor zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid, inclusief om te voldoen aan wettelijke of boekhoudkundige vereisten.
   Houd er rekening mee dat:

   • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de wervingsprocedure af te ronden en worden vervolgens verwijderd na de wettelijk geldende bewaarperiode als uw sollicitatie succesvol is;
   • Als onderdeel van de voorbereiding van uw administratief dossier in het geval dat u wordt geselecteerd als kandidaat, worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende de wettelijk toepasselijke bewaarperiode nadat u GENERIX hebt verlaten;
   • Met uw toestemming en in het geval dat uw sollicitatie wordt afgewezen, worden uw persoonlijke gegevens bewaard om de mogelijkheid te onderzoeken om u andere functies aan te bieden die waarschijnlijk overeenkomen met uw profiel, om u inhoud aan te bieden die aansluit bij uw interessegebieden en voor een maximale periode die niet langer kan zijn dan de wettelijk geldende bewaartermijn vanaf de datum van uw laatste contact met Generix Group;
   • De resultaten van eventuele tests die u tijdens het wervingsproces worden aangeboden, worden specifiek verwerkt en worden bewaard gedurende de wettelijk geldende bewaarperiode nadat ze zijn uitgevoerd.
 14. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  In verband met de verwerking van persoonlijke gegevens hebt u recht op bepaalde rechten onder de toepasselijke regelgeving.
  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u recht hebben op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, wissing, intrekking van toestemming of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de Europese regelgeving hebt u ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, en het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking heeft.
  Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet de vacature-alerts kunt ontvangen waarop u zich hebt geabonneerd. Daarnaast is GENERIX mogelijk niet in staat om uw geschiktheid voor de vacature te beoordelen, wat ertoe kan leiden dat uw sollicitatie wordt afgewezen.U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, bijvoorbeeld wanneer deze rechtsgevolgen voor u hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk treffen. In deze situaties kunt u menselijke tussenkomst in het besluitvormingsproces verkrijgen en zullen wij ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om u in staat te stellen uw standpunt kenbaar te maken en/of het geautomatiseerde besluit aan te vechten. Uw recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing is niet van toepassing wanneer de beslissing die wordt genomen: (a) noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan of uit te voeren; (b) is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en er passende waarborgen zijn om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of (c) is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. In deze situaties kunt u echter nog steeds menselijke tussenkomst krijgen in het besluitvormingsproces en zullen wij ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om u in staat te stellen uw mening kenbaar te maken en/of het geautomatiseerde besluit aan te vechten.
  Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en dat de uitoefening van elk ervan onderworpen is aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Hoe dan ook, als de persoonljike gegevens die we verzamelen niet langer nodig zijn voor welk doel dan ook en we niet door de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om deze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om deze te verwijderen of anonimiseren.
  Alleen in Frankrijk heb je ook het recht om richtlijnen op te stellen over het lot van uw gegevens na uw dood (Wet voor een Digitale Republiek).Elk verzoek om een recht uit te oefenen wordt door GENERIX geanalyseerd en moet:

  • Schriftelijk,
  • Ondertekend zijn door de aanvrager,
  • het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, en
  • vergezeld gaan van een identiteitsbewijs.

  Voor Europese ingezetenen:
  Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door GENERIX worden beheerd, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO): dpo@generixgroup.com, of een brief sturen naar het volgende adres:
  Generix Group
  A l’attention du DPO
  8 rue Simone Iff
  75012 Parijs
  FRANCE

  Voor inwoners van Canada/Quebec:
  Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van informatie beheerd door GENERIX, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer (RPRP) voor elk verzoek of vraag met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie in Quebec of Canada: noram-rens.pers@generixgroup.com, of een brief sturen naar het volgende adres:
  GENERIX GROUP NORTH AMERICA
  1360 Rue Ropery
  #201, Montreal,
  QC H3K 2X3

  Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen GENERIX-entiteiten lokale bijzonderheden bieden, met name om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze zullen per geval aan u worden uitgelegd door de wervingsadviseurs van de betreffende entiteiten.
  Tot slot kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit: