Data privacy

generix_data_privacy

DATA PRIVACY

Generix Group (hierna "Generix") kan, in het kader van haar activiteiten, uw persoonsgegevens verwerken.

Generix verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens, uitgevoerd vanaf de website www.generixgroup.com en/of in het kader van het gebruik van Generix-oplossingen door klanten, zal gebeuren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, in de huidige versie, alsmede conform de aanbevelingen van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

Dit beleid geeft u informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door Generix worden verwerkt. Het wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en met eventuele wijzigingen in de organisatie van Generix. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2022.

Generix kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Generix raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid.

Om uw privacy en uw persoonsgegevens op de meest efficiënte wijze te beschermen, heeft Generix een gedelegeerde voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) aangesteld. Deze persoon, die het bevoorrechte aanspreekpunt is voor de toezichthoudende autoriteit, is er verantwoordelijk voor dat Generix uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de regelgeving. U kunt contact opnemen met de gedelegeerde voor gegevensbescherming van Generix op het volgende adres: dpo@generixgroup.com

1.    Verbintenissen van Generix

In het algemeen verbindt Generix zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij uitvoert. Zo verbindt Generix zich ertoe in het bijzonder de volgende principes na te leven:

 • Generix verwerkt uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante wijze;
 • Generix verzamelt uw persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • Generix zorgt ervoor dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 • Generix zal uw persoonsgegevens op zodanige wijze verwerken dat een passend beveiligingsniveau voor deze gegevens wordt gewaarborgd.
 • Elke verwerking zal worden uitgevoerd met inachtneming van de beginselen inzake gegevensbescherming, teneinde te voldoen aan het beginsel van privacy by design;
 • Generix zet zich in voor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom werkt Generix alleen samen met betrouwbare partners;
 • Generix zal uw rechten als betrokkene respecteren, en zal haar uiterste best doen om aan uw verzoeken te voldoen, mits deze gegrond zijn;

2.    Verbintenissen van Generix in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking

Generix is, wanneer zij optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u, direct of indirect, verstrekt.

Elk papieren of digitaal formulier dat u invult, beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is, en beschrijft:

 • wat zijn de doeleinden van het verzamelen van deze gegevens (doelstellingen);
 • of deze gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw verzoek
 • die in staat zal zijn om het te lezen
 • uw rechten op het gebied van "gegevensbescherming" en hoe u deze kunt uitoefenen bij Generix.

De persoonsgegevens die worden verzameld via onze formulieren (contact, downloaden van documenten, enz.) of die van onze commerciële partners zijn uitsluitend bestemd voor Generix; zij zullen niet worden meegedeeld buiten de onderneming, tenzij uitsluitend ten behoeve van het beheer of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Tot onze commerciële partners behoren ook tussenpersonen die u uitdrukkelijk heeft gemachtigd om uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

De door Generix verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt volgens beveiligde protocollen. Generix neemt daarom alle passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Generix kan echter de vertrouwelijkheid van berichten die u via een open telecommunicatienetwerk verstuurt, niet garanderen.

Als internationale groep kunnen de verzamelde persoonsgegevens toegankelijk zijn voor elke entiteit en dochteronderneming die tot Generix Group behoort, overeenkomstig de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die Generix kan verzamelen zijn bijvoorbeeld:

 • Identificatiegegevens, zoals uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Sollicitatiegegevens, zoals uw CV, uw diploma's, uw beroepservaring, indien u wenst te solliciteren bij Generix
 • Professionele gegevens, zoals uw diploma's en vaardigheden, contactnummer en professionele e-mail, en functies, indien u een leverancier, dienstverlener of partner van Generix bent

De verwerking van persoonsgegevens door Generix heeft een uitdrukkelijk, gerechtvaardigd en specifiek doel. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt voor de volgende doeleinden

*Indien u een klant of prospect bent, kan Generix uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • prospectie;
 • het beheren van onze relatie met u;
 • organisatie, inschrijving en uitnodiging voor Generix evenementen;
 • de opmaak, het beheer en de follow-up van uw dossiers;
 • inning;
 • facturatie;
 • boekhouding;
 • aanwerving.

*Indien u solliciteert naar een functie binnen Generix, kan de afdeling human resources van Generix uw gegevens verwerken om uw sollicitatie te behandelen. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Generix, overeenkomstig met de onderstaande bepalingen:

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

De verwerking door de personeelsdienst heeft de volgende doeleinden:

 • de per post en per e-mail verzonden cv's en sollicitatiebrieven in ontvangst nemen, registreren en archiveren;
 • het beheer van de aanwervingsprocedures in samenhang met de hiërarchie van de aan te werven functionarissen;
 • analyseren van sollicitaties en evalueren van kandidaten;
 • reageer op sollicitanten;
 • vervul de verplichte wettelijke formaliteiten;
 • het administratieve dossier van geslaagde kandidaten bijhouden;
 • een pool bijhouden van sollicitaties die het einde van de aanwervingsprocedure hebben bereikt.

Welke categorieën gegevens worden verzameld en verwerkt?

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, worden tijdens de selectiefase alleen persoonsgegevens gevraagd die strikt noodzakelijk zijn om uw geschiktheid voor de aangeboden functie te beoordelen of om uw beroepsvaardigheden te meten. Daartoe vragen wij u om gegevens over de diploma's die u hebt behaald, uw beroepservaring en uw professionele vaardigheden en bekwaamheden in verband met de aangeboden functie. Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor het sluiten van uw arbeidsovereenkomst. Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de aanwervingsprocedure. Indien uw sollicitatie wordt aanvaard voor het sluiten van een overeenkomst, vragen wij u om de informatie en de bewijzen die nodig zijn om de verplichte formaliteiten te vervullen. Het verstrekken van deze informatie is een voorwaarde voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor de geselecteerde kandidaten. Bovendien is de mededeling van bepaalde categorieën gegevens en bewijsstukken (burgerlijke staat, adres, registratienummer sociale zekerheid, verblijfsstatus,...) verplicht voor de geselecteerde kandidaten. Bijgevolg zal het niet verstrekken van deze gegevens het sluiten van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens over geslaagde kandidaten worden opgenomen in hun administratief dossier en worden bewaard gedurende de toepasselijke bewaartermijn (d.w.z. tot vijf jaar na het einde van de arbeidsverhouding). Gegevens over kandidaten die niet zijn geselecteerd voor een baan, maar wel de laatste selectiefase hebben bereikt, worden bewaard om hen eventueel nieuwe vacatures aan te bieden, gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf het laatste contact met het bedrijf. De gegevens van sollicitanten die de laatste selectiefase niet hebben bereikt, worden onverwijld gewist zodra de aanwervingsprocedure voor de betrokken functie is afgesloten.

Wie ontvangt de gegevens die tijdens het onderzoek van uw aanvraag worden verzameld?

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen de verantwoordelijken van de afdelingen die geïnteresseerd zijn in uw sollicitatie (personeelsfunctionarissen, managers,...) hebben toegang tot de persoonlijke gegevens in de sollicitatie. In geval van een positief resultaat van de aanwervingsprocedure zal de personeelsdienst, om de aanwerving af te ronden, een deel van de verzamelde informatie moeten doorgeven aan de organisatie die op de hoogte zijn van uw aanwerving (met name werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering, pensioen, mutualiteit).

*Indien u zich heeft ingeschreven voor één van de nieuwsbrieven van Generix, kan Generix ook uw persoonsgegevens verwerken om u de nieuwsbrief per e-mail toe te zenden.

*Indien u een leverancier, dienstverlener of partner van Generix bent, kan Generix uw gegevens ook verwerken voor het beheer van haar relatie met u.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, of voor de duur van de bestaande relatie tussen u en Generix.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens hangt af van de verzamelde persoonsgegevens en de context waarin wij deze verzamelen. De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op redenen zoals:

 • De uitvoering van een contract tussen u en Generix;
 • Het verkrijgen van uw toestemming;
 • De noodzaak van verwerking voor wettelijke en regelgevende nalevingsdoeleinden;
 • Het commerciële belang van Generix. Dit rechtmatig belang stelt ons onder meer in staat om u, als professional, te informeren over onze oplossingen waarvoor u op onze website interesse heeft getoond of om direct marketing acties uit te voeren. Deze verwerkingen worden verricht met inachtneming van uw belangen en uw fundamentele rechten.

De Generix website bevat links naar sociale netwerken (Facebook, Linkedin, Twitter). In dit verband kan Generix de persoonsgegevens van leden van het betrokken sociale netwerk die zich hebben geregistreerd als lid, vriend of volger, verzamelen en gebruiken om contact met hen op te nemen op het gebruikte sociale netwerk en/of om hen informatie toe te zenden. De leden van het betrokken sociale netwerk kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik door contact op te nemen met het onderstaande contactpunt.

Generix informeert u dat u het recht heeft op toegang, correctie, overdraagbaarheid, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om, op legitieme gronden, bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw Persoonsgegevens na uw overlijden (Wet voor een Digitale Republiek). Elk verzoek zal door Generix worden geanalyseerd en dient schriftelijk te worden ingediend, te worden ondertekend door de verzoeker, het adres te vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, en vergezeld te gaan van een identiteitsbewijs.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door Generix worden beheerd, kunt u contact opnemen met haar gedelegeerde voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO): dpo@generixgroup.com, of een brief sturen naar het volgende adres

Generix Group
A l’attention du DPO
8 rue Simone Iff
75012 Paris
France

Generix deelt u ook mee dat u uw voorkeuren voor e-mailcommunicatie kunt beheren via het preference center.

De website van de Generix Group is aangegeven bij de CNIL onder nummer 792366.

3.    Verbintenissen van Generix als toeleverancier

Generix, in haar hoedanigheid van uitgever, biedt haar klanten - verantwoordelijken voor de verwerking - verschillende diensten aan in SAAS waarmee deze klanten uw persoonsgegevens verzamelen, analyseren, delen of verwerken via onze oplossingen en diensten.

Bij het gebruik van de oplossing handelt Generix in opdracht van de klant als onderaannemer, op basis van het tussen de Generix Group en haar klant gesloten contract, in het kader van een B2B commerciële relatie.

In het kader van het gebruik van de oplossingen kan de klant van Generix uw persoonsgegevens verwerken of ons verzoeken deze te verwerken voor de volgende doeleinden:

Supply Chain Execution:
Beheer van opslag, ontvangst/retour, picking, verpakking, verzending, planning, bevrachting, organisatie en facturering van vervoer, documentenbeheer, statistieken.

B2B Integration:
Beheer van de gegevensstromen van klanten/leveranciers => Facturering, bestandsoverdrachten, uitwisseling tussen toepassingen (EAI, ESB).

Omnichannel Sales:
Beheer van klantenbinding => beheer van klantendatabase; beheer van loyaliteitsprogramma's; marketing targeting.

Met het oog op deze doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld: achternaam, voornaam, zakelijk telefoonnummer, zakelijke e-mail, naam en contactgegevens van de ontvangers, nationaliteit, gesproken taal, nummerplaat, geboortedatum.

In het kader van het gebruik van de oplossingen kunnen de verwerkingen die door de controller worden uitgevoerd, het volgende omvatten:

 • Supply Chain Execution:
  Uitgave van het leveringsadres, genereren van het verpakkingsbestand voor de vervoerder, terugkoppeling naar de verkoopafdeling of andere externe systemen via uitgaande uitwisselingen, analyse van de gegevens voor de organisatie en het beheer of de voorbereiding van de bestelling, de verpakking en de verzending, machtiging tot aansluiting op het systeem en op de verschillende processen van het systeem, traceren van de aansluiting van de operatoren op het systeem, alsook van de verrichtingen die via radiofrequentie- of stemterminals worden uitgevoerd
 • B2B Integration:
  Controle van de gegevensstromen in verband met het B2B-proces, dematerialisatie van de facturen en archivering volgens de belastingregels (de dematerialisatie wordt uitgevoerd door Generix Group, als onderaannemer, via een contractueel mandaat), profiteren van interoperabiliteitsnormen voor uitwisselingen met commerciële partners.
 • Omnichannel Sales:
  Registratie en wijzigen van gegevens van de eindklant in de database, importeren van gegevens, extractie, exporteren, weergeven van gegevens, regulariseren van het aantal getrouwheidspunten.

De verwerkingen die door de verantwoordelijke voor de verwerking aan Generix Group worden toevertrouwd, kunnen de volgende zijn: verzameling, hosting, opslag, onderhoud, ondersteuning, registratie, toegang, communicatie door verzending, verwijdering en vernietiging.

De verzamelde gegevens worden verwerkt in de Europese Economische Ruimte, of in landen met een passend beschermingsniveau, of met passende garanties, en zijn beveiligd. Wanneer u onze oplossingen gebruikt, kunnen technische cookies worden geplaatst om de efficiëntie van onze oplossingen te verbeteren, en alleen voor de tijd die nodig is om de diensten aan de Klant (verantwoordelijke voor de verwerking) te leveren, waarbij wordt aangegeven dat de gegevens niet door Generix kunnen worden gebruikt.

Indien u meer gedetailleerde informatie wenst, gelieve u rechtstreeks te wenden tot de betrokken klant die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Aangezien wij alleen toegang hebben tot de gegevens van een klant op instructie van die klant, dient u, indien u gebruik wenst te maken van de rechten die u heeft op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (toegang, correctie, bezwaar, verwijdering en overdraagbaarheid), rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de klant van Generix Group.

4.    Cookies

Generix Group gebruikt cookies om u een verbeterde en meer gepersonaliseerde webdienst te kunnen aanbieden. In dit hoofdstuk over cookies leggen wij uit hoe en waarom wij cookies gebruiken op deze website.

1/ Wat is een cookie?

Een "cookie" is een klein bestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de webserver naar het cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd.

2/ De cookies die op onze website worden geplaatst, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Naam van de cookie Doel Bewaartermijn
Munchkin Hiermee kunt u bezoeken, kliks en in te vullen formulieren bijhouden. 2 jaar
Yandex Metrica Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gedrag van de bezoeker op de website. 2 jaar
Google Tag Manager Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de interacties van gebruikers met de inhoud, zodat wij onze diensten en browse-ervaring kunnen verbeteren. Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 14 maanden
LinkedIn Insight Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over het bezoek van leden aan de website, waaronder URL, referrer, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, timestamp en bekeken pagina's. De gegevens worden gecodeerd en vervolgens binnen zeven dagen geanonimiseerd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met de eigenaar van de website, maar verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over het website publiek en de prestaties van advertenties. 14 maanden
Hotjar Hotjar wordt gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Het is een technologie die ons helpt de gebruikerservaring beter te begrijpen (bv. hoe lang een gebruiker op een pagina doorbrengt, op welke link hij klikt, wat de gebruiker leuk of niet leuk vindt...) en het stelt ons in staat onze onlinediensten te bouwen en te onderhouden op basis van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over gebruikersgedrag en apparaten te verzamelen (waaronder IP-adres van het apparaat (verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke identificatiecode), browserinformatie, locatie van het apparaat (alleen land), taalvoorkeur voor het gebruik van de site). 14 maanden
Shareaholic Deze cookie wordt gebruikt om de Gebruiker in staat te stellen, indien hij dat wenst, inhoud te delen via sociale netwerken. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens met deze plugin en slaan deze ook niet op. 14 maanden
Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gedrag van de bezoeker op de website. 14 maanden
Vimeo Cookie gebruikt door Vimeo om analytische informatie te verzamelen over de video's die op onze website zijn opgenomen. 2 jaar
YouTube Cookie gebruikt door de videodienst van YouTube op pagina's met YouTube-video's. 2 jaar
Matomo Deze cookie stelt ons in staat het publiek te meten. De diensten van publieksmeting is noodzakelijk voor de werking van de site en voor het goede beheer ervan. U heeft echter de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. 13 maanden

3/ Uw beslissingen met betrekking tot cookies

Cookies verbeteren uw surfervaring op onze website. U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier naar het cookiebeheerpaneel te gaan.

4/ Wat als u geen cookies wilt toestaan?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment intrekken, op de volgende manier:

Door uw internet browser te configuren:

Indien u de op uw computer opgeslagen cookies wenst te verwijderen en uw browser zo wenst in te stellen dat cookies worden geweigerd, kunt u dat doen via de voorkeuren van uw webbrowser. Deze browseropties met betrekking tot cookies zijn gewoonlijk te vinden in de menu's "Opties", "Extra" of "Voorkeuren" van de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Verschillende browsers hebben echter verschillende manieren om cookies uit te schakelen. Om meer te weten te komen, kunt u de onderstaande links volgen:

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Als u geen cookies van uw browser accepteert, kunt u nog steeds op deze website surfen, maar sommige onderdelen en opties werken dan mogelijk niet goed.

Met behulp van een derde partij service filtering tool:

Indien u wilt kiezen welke cookies zullen worden geplaatst wanneer u de website van Generix Group bezoekt zonder het risico te lopen de cookies te blokkeren die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst, kunt u een extensie installeren op uw browser die u in staat stelt de cookies van derden die u wenst te filteren.

De bekendste en meest praktische heet Ghostery, waarmee u kunt kiezen welke van de cookies die worden gebruikt voor reclame, publieksanalyse en delen op sociale netwerken te blokkeren.

Door gebruik te maken van online platformen voor cookiecontrole voor reclame:

Wat de reclamecookies betreft die door derden worden geplaatst, kunt u ook terecht op de website Youronlinechoices, die wordt aangeboden door de professionals op het gebied van digitale reclame die zijn gegroepeerd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA).

U kunt cookies die worden gebruikt door de aangesloten reclameprofessonals weigeren of accepteren.

5/ Wijziging van dit hoofdstuk

Het is mogelijk dat wij dit hoofdstuk over cookies van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer dit nodig is, zullen wij u op de hoogte brengen. U dient deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates van dit gedeelte.